تو شکارچی هستی، نه کشاورز. لعنت به سیستم. به خروجی برس.

تو شکارچی هستی، نه کشاورز. لعنت به سیستم. به خروجی برس.
من در بخشیدن نظم به زندگی و کارهام شکست خوردم و این رو پذیرفته‌ام. اما...