راهنمای‌ بقا در زمانه‌ی وبا: ما کارگران تکنولوژی در ایران، در این روزها چه کنیم؟

راهنمای‌ بقا در زمانه‌ی وبا: ما کارگران تکنولوژی در ایران، در این روزها چه کنیم؟
گزارشهای رسمی و مشاهدات غیر رسمی میگن که یک موج تعدیل بزرگ رو پشت سر گ...